Načítání obsahu...
O společnosti

Společenská odpovědnost

Jak pomáháme? Společnost OZO Ostrava s.r.o. podporou místní komunity usiluje o zlepšení kvality života v regionu své působnosti, rozvoj společenských, kulturních a volnočasových aktivit. Chceme, aby v nás místní organizace měly silného partnera při realizaci zejména svých environmentálních aktivit.

Cíle CSR pro rok 2018

Po vyhodnocení aktivit v oblasti společenské odpovědnosti za rok 2017 stanovil Tým CSR pro rok následující čtyři hlavní cíle CSR:
Realizovat druhý ročník Tematických výzev se specifickým zaměřením na problematiku životního prostředí, a to s větší alokací zdrojů oproti roku 2017.
Eliminovat podporu průběžně přijímaných žádostí o sponzorské dary a dary. Podporu zaměřit na Tematické výzvy.
Zorganizovat den otevřených dveří pro zainteresované strany (zaměstnanci, občané MSK, zákazníci aj.) a prezentovat zde mj. CSR.
Implementovat CSR do stávajících systémů managementu

Podporované oblasti

sport

kultura

vzdělávání

zdravotní a sociální oblast

ekologie

Typ podpory

Odešlete svou elektronickou žádost - nejpozději do 60 dní obdržíte odpověď, zda vaší žádosti vyhovíme. Doporučujeme s touto časovou prodlevou počítat již při podání žádosti - tzn. sponzorský příspěvek/dar by měl být žádán na akci/projekt, který se nekoná dříve než alespoň 6 týdnů (v případě letních prázdnin 8 týdnů) od podání žádosti.

Obecné podmínky pro poskytování podpory

 • O podporu mohou žádat právnické osoby soukromého (ziskového i neziskového) i veřejného sektoru, které působí ve svozové oblasti OZO Ostrava.
 • Je poskytována v souladu se zákonem o regulaci reklamy a rozumíme jí příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora.
 • Je u ní vyžadováno protiplnění, nejčastěji formou propagace obchodní značky sponzora.
 • Může být poskytnuta ve formě finančního obnosu (smlouva o reklamě a propagaci).
 • Může být poskytnuta formou služby (smlouva o spolupráci).
 • Bývá poskytnuta na jednorázové aktivity nebo akce (projekty) ve svozové oblasti OZO Ostrava.
 • Ve výjimečných případech může být poskytnuta i na dlouhodobější projekty.

  Zprávy CSR

  Forma podpor

  Sponzorský příspěvek

  • jeden žadatel může žádat vícekrát za rok
  • může být poskytnuta finanční částka nebo bezplatná služba
  • žádost schvaluje Tým CSR, který se schází každý měsíc
  • žádosti jsou přijímány elektronicky průběžně během roku (viz Formuláře pro žadatele)

  Tematická výzva

  • žádosti jsou přijímány dle stanoveného harmonogramu
  • výše podpory na konkrétní projekt není omezena, projekty ovšem musí být v souladu s tématy, jejichž podpora je na dané období stanovena jako prioritní
  • žádost schvaluje Tým CSR

  Publicita

  Úspěšný žadatel se zavazuje ve všech písemných materiálech (pozvánky, plakáty, letáky, přihlášky, tiskové zprávy, závěrečné zprávy, zpravodaje apod.) a na veřejných vystoupeních, jakož i na sociálních sítích a na svých webových stránkách, které používá pro svůj podpořený projekt, propagovat „OZO Ostrava s.r.o.“, a to během i po realizaci projektu uveřejněním loga společnosti.

  Dříve, než půjdou všechny tištěné materiály podpořeného projektu vytvořené příjemcem příspěvku do tisku, a také když příjemce příspěvku zveřejní logo OZO Ostrava s.r.o. na svých webových stránkách nebo sociálních sítích, je povinen zaslat jak materiály v elektronické verzi, tak i link na webovou stránku, kde je dané logo OZO Ostrava s.r.o. uvedeno, ke schválení zástupci Týmu CSR OZO Ostrava s.r.o.

  Publicita